3.jpeg
1.jpeg
45.png
previous arrow
next arrow

 

 

 

Statut przedszkola

Załącznik do Uchwały Nr 6/2022/2023
Rady Pedagogicznej z dnia 09 listopada 2022r.

STATUT

PRZEDSZKOLA „SŁONECZKO”

W JANIKOWIE

STAN PRAWNY NA DZIEŃ 10 listopada 2022

Spis treści:

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

s.3

Rozdział 2.

Cele i zadania Przedszkola     

s.4

Rozdział 3.

Opieka nad dziećmi   

s.9

Rozdział 4.

Formy współdziałania z rodzicami    

s.12

Rozdział 5.

Organy Przedszkola

s.14

Rozdział 6.

Organizacja pracy Przedszkola

s.18

Rozdział 7.

Zasady odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu

s.21

Rozdział 8.

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola    

s.22

Rozdział 9.

Prawa i obowiązki dzieci

s.24

Rozdział 10.

Prawa i obowiązki rodziców   

s.26

Rozdział 11.

Postanowienia końcowe

s.28

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1

Niniejszy statut został opracowany na podstawie :

1.       Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe  ( Dz. U. z 2021 r.poz.1082 ze zm.).

2.       Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. .U. z 2016 r. poz.1943 ze zm.).

3.       Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez  Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989r. (Dz. U. z 1991 r. nr 120 poz.526 
ze zmianami).

4.       Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

5.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 9 lutego 2007r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

6.       Inne akty prawne wydane do Ustaw.

§ 2

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia:

1)      Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole „Słoneczko” w Janikowie;

2)      ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. .U. z 2017r. poz.59);

3)      ustawie o systemie oświaty - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. 
o systemie oświaty ( Dz.U. z 2016r. poz.1943 z późn.zm.);

4)      Statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola „Słoneczko” w Janikowie ;

5)      Dyrektorze i Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć organy działające 
w Przedszkolu „Słoneczko” w Janikowie;

6)      wychowankach – należy przez to rozumieć wychowanków Przedszkola „Słoneczko” 
w Janikowie;

7)      oddziale przedszkolnym należy przez to rozumieć wychowanie przedszkolne,

8)      rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby                 (podmioty) sprawujące piecze zastępczą nad dzieckiem;

9)      wychowawcy  – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece powierzono jeden z oddziałów w Przedszkolu „Słoneczko” w Janikowie;

10)  nauczycielach - należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych Przedszkola „Słoneczko” w Janikowie;

11)  organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Janikowo;

12)  organie sprawującemu nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Kujawsko- Pomorskiego Kuratora Oświaty; 

13)  obsługę finansowo - księgową – należy przez to rozumieć MGZO w Janikowie.

§ 3

1.       Przedszkole używa pieczęci:

1)      okrągłej - małej z godłem państwa i napisem w otoku Przedszkole „Słoneczko” 
w Janikowie,

2)      podłużnej z napisem Przedszkole „Słoneczko” w Janikowie, ul. Słoneczna 31 88-160 Janikowo,  NIP:  556-23-57-276, Regon 000258678,

2.       Przedszkole używa innych pieczęci zgodnie z wykazem i wzorami znajdującymi się 
w dokumentacji przedszkolnej zgodnie z jednolitym rzeczowym spisem akt .

3.       Wymienione w ust. 1 i 2 pieczęci mogą być używane tylko przez osoby do tego upoważnione.

Rozdział 2

Cele i zadania Przedszkola

§ 4

         1.          Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane  jest  przez  proces  opieki,  wychowania  i nauczania  –  uczenia  się,  co  umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. 
W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

         2.          Cel ten będzie realizowany poprzez następujące zadania:

1)      wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w: fizycznym,  emocjonalnym,  społecznym 
i poznawczym obszarze jego rozwoju;

2)      tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

3)      wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

4)      zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

5)      dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, możliwości percepcyjnych 
i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;

6)      wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

7)      tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących 
do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

8)      przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie 
o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych;

9)      tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;

10)  tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody;

11)  tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, prezentowania wytworów pracy;

12)  współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz rozwoju dziecka;

13)  kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa 
w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

14)  systematyczne uzupełnianie (zgoda rodziców) realizowanych treści wychowawczych 
o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

15)  systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące 
do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;

16)  organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej;

17)  tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

18)  wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji;

19)  budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre a co złe;

20)  kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów 
i porażek;

21)  rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach
 z dziećmi i dorosłymi;

22)  kształtuje postawę otwartości wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym i odpowiedzialności za zbiorowość;

23)  kształtuje u dzieci poczucie godności własnej osoby i szacunek do godności innych osób;

24)  rozwija takie kompetencje jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;

25)  ukazuje wartość wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;

26)  wspiera dzieci w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;

27)  rozbudza ciekawość poznawczą oraz motywację do nauki

28)  stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci 
o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

29)  troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych ;

30)  budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały 
dla innych;

31)  wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

32)  kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

33)  zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej:

34)  umożliwienie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:

a)       organizowanie i udział w uroczystościach z okazji świąt państwowych i kościelnych,

b)      eksponowanie i szanowanie symboli narodowych

c)       organizowanie lekcji religii do wyboru przez rodziców,

d)      umożliwienie poznania regionu i jego kultury , wprowadzenia w życie kulturalne wspólnoty lokalnej,

e)       poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej,

f)       wskazywanie dzieciom godnych naśladowania autorytetów z historii i czasów współczesnych,

g)      organizowanie języka mniejszości narodowej , etnicznej.

35)  organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, jeżeli takie zostaną zakwalifikowane do przedszkola.

§ 5

1.       Cele i zadania Przedszkola realizowane są podczas zajęć grupowych i indywidualnej pracy 
z dzieckiem poprzez: właściwą organizację procesu nauczania z dostosowaniem pomocy dydaktycznych, treści, metod i form pracy do możliwości psychofizycznych dzieci;

1)      umożliwianie korzystania z opieki psychologiczno- pedagogicznej;

2)      organizowanie nauki religii zgodnie z odrębnymi przepisami;

3)      organizację zajęć dodatkowych;

4)      organizację zajęć indywidualnych lub w zespołach dla dzieci wymagających pracy wyrównawczej oraz wspieranie dzieci uzdolnionych;

5)      stały kontakt z rodzicami, prowadzenie zajęć otwartych, warsztatów, prelekcji, konsultacji;

6)      prowadzenie pracy zdalnej z dzieckiem wg opracowanej procedury.

2.       Prowadzenie przez nauczycieli działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dzieci.

3.       Sposób realizacji Przedszkola zadań uwzględnia również:

1)      wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka;

2)      wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowania go do nauki w szkole;

3)      rodzaje i stopnie niepełnosprawności w przypadku dzieci niepełnosprawnych.

 

4.       Dyrektor Przedszkola w szczególności:

1)      stwarza warunki do działania w Przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji w szczególności organizacji harcerskich , których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej ;

2)      współpracuje z pielęgniarką sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nada dziećmi , 
w tym udostępnia imię i numer PESEL dziecka celem właściwej realizacji tej opieki.

§ 6

1.       Świadczenia udzielane w Przedszkolu - w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego - obejmują organizację i prowadzenie zajęć opiekuńczo- wychowawczych wspierających prawidłowy rozwój dziecka, a w szczególności:

1)      działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniające mu bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu i poza nim;

2)      działania korekcyjno- kompensacyjne, umożliwiające dziecku osiągnięcie dojrzałości szkolnej;

3)      działania przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych;

4)      działania umożliwiające nauczycielom realizację programów własnych koncepcji poszerzających podstawę programową;

5)      gry i zabawy wspomagające rozwój fizyczny i psychofizyczny dziecka, usprawniające 
i korygujące wady wymowy dziecka , rozwijające zainteresowanie dziecka otaczającym 
go światem oraz umożliwiające właściwy rozwój emocjonalny i społeczny.

2.       Szczegółowe zadania Przedszkola i sposób ich realizacji określa się w Rocznym Planie Pracy Przedszkola.

§ 7

         1.          Przedszkole organizuje i udziela wychowankom pomocy psychologicznopedagogicznej, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w sprawie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

         2.          Pomoc psychologiczna- pedagogiczna w przedszkolu polega na:

-        diagnozowaniu środowiska dziecka;

-        rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych;

-        rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowaniu umiejętności i wiadomości przez dziecko;

-        wspieraniu dziecka z uzdolnieniami;

-        podejmowaniu działań wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;

-        wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywanie problemów wychowawczych 
i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom.

3.       Potrzeba objęcia wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu może wynikać w szczególności:

-        z niepełnosprawności;

-        ze szczególnych uzdolnień;

-        ze specyficznych trudności w uczeniu się;

-        z zaburzeń zachowania lub emocji;

-        z zaburzeń komunikacji językowej;

-        z choroby przewlekłej;

-        ze zdarzeń traumatycznych, sytuacji kryzysowych;

-        z niepowodzeń edukacyjnych;

-        z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

-        z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 

4.       Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w toku bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów. 

5.       Przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w następującej formie:

-        zajęć rozwijających uzdolnienia;

-        zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

-        zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

-        prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci i nauczycieli;

-        badanie dojrzałości szkolnej dziecka;

-        podejmowanie czynności mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

-        porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

 

6.       Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu organizuje Dyrektor placówki.

7.       Zadania z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej realizowane są we współpracy 
z rodzicami, poradniami pedagogiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi, nauczycielami i innymi współpracownikami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dziecka.

 

8.       Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej w Przedszkolu jest  dobrowolne 
i nieodpłatne.

9.       Za prawidłową organizację pomocy psychologiczno- pedagogicznej na terenie Przedszkola odpowiedzialny jest Dyrektor, który planuje formy, okres oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.

 

10.   Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana w Przedszkolu przez nauczycieli 
i specjalistów zatrudnianych w placówce na mocy odrębnych przepisów prawa. Zakres ich zadań regulują odrębne przepisy.

 

11.   Zainteresowania wychowanków  oraz uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów 
z rodzicami, dzieckiem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych. Organizowane 
w Przedszkolu konkursy, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich prezentacji. Wychowankowie awansujący do kolejnych etapów są objęci specjalna opieką nauczyciela.

 

12.   Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze organizuje się dla dzieci odbywających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, które maja znaczne trudności z zakresu określonych zajęć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli grup.

 

13.   Dzieci przyjęte do przedszkola, podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola obejmuje się indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

 

14.   Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu dziecka, w domu rodzinnym w wyjątkowych sytuacjach mogą być prowadzone w placówce opieki zdrowotnej.

 

15.   Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie 
do możliwości psychofizycznych dziecka oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.

 

16.   Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela, któremu dyrektor powierzy prowadzenie tych zajęć.

Rozdział 3

Opieka nad dziećmi

§ 8

       1.            Sprawowanie opieki nad dzieckiem w Przedszkolu odbywa się poprzez:

1)      poznanie i przestrzeganie przez dzieci zasad bezpieczeństwa na terenie Przedszkola i poza nim z uwzględnieniem elementarnych zasad bezpieczeństwa poruszania się po drogach publicznych;

2)      wyrabianie właściwych nawyków związanych z ochroną zdrowia, higieną osobistą i kulturą zachowania na co dzień;

3)      poznawanie i przestrzeganie przez dzieci zasad ochrony przyrody i kształtowanie postaw proekologicznych wobec środowiska, w którym żyjemy;

4)      wdrażanie do samoobsługi, rozwijanie samodzielności w myśleniu i działaniu, uczenie samokontroli;

5)      rozwijanie ekspresji i sprawności ruchowej poprzez zabawy i ćwiczenie ruchowe organizowane na świeżym powietrzu i w pomieszczeniach Przedszkola;

6)      umożliwienie dzieciom codziennego wyjścia na świeże powietrze, zgodnie z warunkami 
i sposobami realizacji zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;

7)      przyprowadzanie i odbieranie dzieci z Przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

8)      W sytuacji ogłoszenia na terenie kraju lub innego obszaru, na którym funkcjonuje przedszkole, stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, stosuje się w przedszkolu odrębne procedury postępowania, w celu zapewnienia warunków bezpieczeństwa i higieny oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się szczególnej choroby zakaźnej, ustalone przez dyrektora, każdorazowo zgodnie z aktualnymi zaleceniami i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i innych uprawnionych organów.

§ 9

1.       Przy przyprowadzaniu dzieci do Przedszkola stosuje się następujące zasady:

1)      rodzice dziecka zobowiązani są do przyprowadzania dziecka w godzinach ustalonych przez Przedszkole;

2)      rodzice  są zobowiązani wprowadzić dziecko do budynku przedszkolnego, przygotowują  dziecko w szatni do pobytu w Przedszkolu, a następnie przekazują je pod opiekę nauczycielowi oddziału  lub dyżurującemu, od tego momentu osoba odbierająca dziecko odpowiada za jego bezpieczeństwo;

3)      rodzice składają pisemne upoważnienie dotyczące osób wskazanych do odbioru dziecka 
z Przedszkola;

4)      pracownicy Przedszkola nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka pozostawionego poza terenem Przedszkola, tj., przed budynkiem, w ogrodzie, w szatni.

 

2.       Do Przedszkola przyprowadzane są dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych:

1)      nie przyjmuje się dzieci z objawami chorobowymi (silny katar, uciążliwy kaszel, ból brzucha, wymioty, podwyższona temperatura lub inne niepokojące objawy);

2)      stan zdrowia dziecka przyprowadzanego do Przedszkola nie może zagrażać bezpieczeństwu fizycznemu dziecka oraz innym osobom przebywającym w jego otoczeniu;

3)      w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych nauczyciel podejmuje kontakt 
z rodzicami w celu odebrania dziecka z Przedszkola;

4)      powiadomieni Rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z Przedszkola.

3.       W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroby przewlekłe) na pisemny wniosek rodziców  mogą być dziecku podawane leki.

4.       W Przedszkolu nie wykonuje się żadnych zabiegów lekarskich, poza udzieleniem pomocy 
w nagłych wypadkach.

5.       W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia dziecka, Przedszkole wzywa pogotowie ratunkowe i powiadamia rodziców.

6.       Do czasu przybycia rodziców  dziecko przebywa pod opieką lekarza pogotowia i pracownika Przedszkola (nauczyciel lub Dyrektor).

7.       W przypadku zaobserwowania objawów choroby zakaźnej nauczyciel postępuje wg opracowanej procedury.

 

§ 10

1.       Rodzice dziecka są zobowiązani do odbierania dziecka w godzinach wskazanych przez rodziców w zawieranym porozumieniu oraz ustalonych przez Przedszkole.

2.       Dopuszcza się możliwość odebrania dziecka przez rodzeństwo od 16 roku życia upoważnione na piśmie przez rodziców lub opiekunów prawnych.

3.       Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez inną osobę upoważnioną przez rodziców zapewniającą mu pełne bezpieczeństwo.

4.       Dziecko może być odbierane z Przedszkola przez rodziców lub inną upoważnioną przez nich osobę od nauczyciela oddziału lub nauczyciela dyżurującego.

5.       W przypadku zamiaru odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające dziecko zobowiązane są do poinformowania o nim nauczyciela.

6.       Jeśli rodzice zdecydują, aby dziecko przyprowadzała i odbierała z Przedszkola inna upoważniona przez nich osoba zapewniająca mu pełne bezpieczeństwo, zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia woli w tym zakresie, zawierającego m.in. dane osoby upoważnionej. Oświadczenie może zostać zmienione lub odwołane w każdym czasie.

7.       W przypadkach szczególnie uzasadnionych osoba, o których mowa w ust.5, może zostać zobowiązana do potwierdzenia zgodności danych z dokumentem tożsamości.

8.       Nauczyciel lub inny pracownik Przedszkola przekazujący dziecko osobie upoważnionej, zobowiązany jest do przestrzegania zapisów zawartych w upoważnieniu.

§ 11

1.       W sytuacji, gdy dziecko nie zostało odebrane z Przedszkola w wyznaczonym czasie, nauczyciel podejmuje następujące działania:

1)      kontaktuje się telefonicznie z rodzicami dziecka;

2)      w przypadku braku kontaktu telefonicznego z rodzicami przez okres jednej godziny oczekuje z dzieckiem na rodziców lub upoważnioną do odbioru dziecka osobę;

3)      jeżeli w tym czasie rodzice lub upoważniona do odbioru dziecka osoba nie zgłoszą się 
po dziecko, nauczyciel powiadamia Policję.

2.       Dziecko nie wydaje się rodzicom lub upoważnionej osobie, pozostającej pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.

3.       Przedszkole ma prawo odmówić rodzicowi, wobec którego sąd wydał orzeczenie 
o ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej, odebranie dziecka z Przedszkola.

§ 12

Przedszkole zapewnia dziecku bezpieczeństwo poprzez:

1)      umieszczenie planów ewakuacji Przedszkola w widocznym miejscu, w sposób zapewniający łatwy do nich dostęp oraz ogrodzenie terenu Przedszkola;

2)      oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;

3)      przeprowadzanie prac remontowych, naprawczych i instalacyjnych w pomieszczeniach Przedszkola pod nieobecność dzieci w tychże pomieszczeniach;

4)      zapewnienie na terenie Przedszkola właściwego oświetlenia, równą nawierzchnię dróg i przejść oraz instalacji do odprowadzania ścieków i wody deszczowej, zakrycie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień odpowiednimi pokrywami lub trwałe zabezpieczenie w inny sposób;

5)      oczyszczanie w okresie zimowym przejść na terenie Przedszkola ze śniegu i lodu;

6)      utrzymywanie urządzeń higieniczno-sanitarnych  w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej;

7)      zapewnienie w pomieszczeniach Przedszkola  właściwego oświetlenia, wentylacji i ogrzewania;

8)      dostosowanie sprzętu, z którego korzystają dzieci do wymagań ergonomii;

9)      utrzymywanie kuchni i stołówki w czystości, a ich wyposażenie we właściwym stanie technicznym zapewniającym bezpieczne używanie;

10)  zabezpieczenie przed swobodnym dostępem do pomieszczeń kuchni i pomieszczeń gospodarczych;

11)  wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich;

12)  wietrzenie pomieszczeń w czasie przerwy w zajęciach przeprowadzanych z dziećmi, 
a w razie potrzeby także w czasie zajęć;

13)  zapewnienie opieki podczas zajęć prowadzonych przez Przedszkole;

14)  zapewnienie w pomieszczeniach Przedszkola temperatury, co najmniej 18°;

15)  wyposażenie Przedszkola w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy wraz 
z instrukcją o zasadach jej udzielania;

16)  zapewnienie dzieciom odpowiedniej liczby nauczycieli oraz właściwego sposobu zorganizowania im opieki podczas wyjść  poza teren Przedszkola ( jeden opiekun na 15 dzieci), z zastrzeżeniem niedopuszczalnego realizowania wycieczek podczas burz, śnieżyc 
i gołoledzi, wycieczek (1 opiekun na 10 dzieci);

17)  zapewnienie opieki dziecku uległemu wypadkowi, sprowadzenia fachowej pomocy medycznej oraz udzielania pierwszej pomocy;

18)  respektowanie bezwzględnego zakazu podawania leków dziecku na terenie Przedszkola bez obecności rodzica;

19)  przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;

20)  prowadzenie przez nauczycieli zajęć z wychowania komunikacyjnego;

21)  kontroli obiektów budowlanych należących do Przedszkola pod katem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów ( kontroli dokonuje Dyrektor Przedszkola co najmniej raz w roku);

22)  przestrzeganie liczebności grup;

23)  za zgodą rodziców ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.

                                                                           

Rozdział 4

Formy współdziałania z rodzicami

§ 13

1.       Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki

2.       Przedszkole oferuje rodzicom następujące formy współdziałania:

1)      konsultacje pedagogiczne - w miarę bieżących potrzeb;

2)      zebranie organizacyjne w miesiącu sierpniu . Dyrektor zapoznaje rodziców ze statutem, programem przedszkola, a nauczyciel z zestawem programów wychowania przedszkolnego do konkretnego oddziału;

3)      w miesiącu listopadzie rodziców zapoznaje się z wynikami wstępnej obserwacji i diagnozy wstępnej w formie ustnej;

4)      w miesiącu kwietniu rodzice dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne uzyskują pisemna informację gotowości szkolnej dziecka i decydują o przekazaniu jej szkole, w której dziecko rozpocznie naukę;

5)      dni otwarte – w czasie rekrutacji do Przedszkola;

6)      pogadanki w zakresie zagadnień interesujących rodziców, rozwiązywania problemów wychowawczych; 

7)      kontakty indywidualne;

8)      zajęcia otwarte dla rodziców minimum 2 razy w roku

9)      spotkania okolicznościowe z okazji uroczystości przedszkolnych;

10)  wycieczki, festyny;

11)  spotkania adaptacyjne w miesiącu sierpniu lub w zależności od potrzeb i możliwości

12)  kącik dla rodziców;

13)  kontakty internetowe z wykorzystaniem powszechnie dostępnych komunikatorów.

3.       Rodzice mają możliwość otrzymania informacji o dziecku w godzinach pracy Przedszkola 
w sposób bezpośredni lub telefoniczny oraz podczas konsultacji z rodzicami lub przedszkolakami w ramach godzin dostępności.

§ 14


1. Zakres zadań Przedszkola związanych ze współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci obejmuje:

1)      uzgodnienie celów oraz sposobów współpracy nauczycieli i rodziców;

2)      rozpoznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dziecka;

3)      zapewnienie  indywidualnej opieki każdemu wychowankowi poprzez dostosowanie metod 
i sposobów oddziaływań odpowiednio do jego wieku, możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiska;

4)      ustalenie w uzgodnieniu  z rodzicami określonych  form oddziaływań wychowawczych;

5)      udzielanie rodzicom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

6)      zapoznawanie rodziców z zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;

7)      przekazywanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju w formie zaproponowanej przez rodzica;

8)      opracowanie harmonogramu całorocznych spotkań nauczycieli oddziału w porozumieniu 
z rodzicami;

9)      angażowanie rodziców w działalność Przedszkola.

Rozdział 5

Organy Przedszkola

§ 15

Organami Przedszkola są:

1)      Dyrektor Przedszkola;

2)      Rada Pedagogiczna;

3)      Rada Rodziców.

§ 16

1.       Kompetencje Dyrektora Przedszkola obejmują w szczególności:

1)      stwarzanie warunków do działania w przedszkolu wolontariuszy , stowarzyszeń i innych organizacji w szczególności organizacji harcerskich , których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzana i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej opiekuńczej i innowacyjnej Przedszkola;

2)      kierowanie działalnością Przedszkola i reprezentowanie go na zewnątrz;

3)      sprawowanie nadzoru pedagogicznego  zgodnie z odrębnymi przepisami;

4)      sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie im warunków zgodnych z celami statutowymi Przedszkola,  w tym:

a)       organizowanie  indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach;            

b)      udzielanie zezwolenia na spełnianie  rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, w trybie odrębnych przepisów;

5)      realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej oraz  Rady Rodziców podjętych w ramach 
ich kompetencji stanowiących;

6)      dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Przedszkola;

7)      organizowanie administracyjnej, w tym finansowe i gospodarczej obsługi Przedszkola;

8)      współdziałanie ze szkołami oraz zakładami kształcenia nauczycieli przy organizacji praktyk pedagogicznych odbywanych w Przedszkolu;

9)      organizowanie i przeprowadzanie rekrutacji dzieci do Przedszkola;

10)  dokonywanie w drodze decyzji administracyjnej skreślenia  wychowanka z listy wychowanków Przedszkola w przypadkach określonych w § 44 ust.1 niniejszego Statutu;

11)  zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola zgodnie 
z odrębnymi przepisami;

12)  przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i pozostałym pracownikom Przedszkola;

13)  występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

14)  dokonywanie oceny pracy nauczyciela zgodnie z obowiązującym regulaminem;

15)  zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;

16)  stwarza warunki do realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka;

17)  wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

2.       Dyrektor Przedszkola:

1)      w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców;

2)      stwarza warunki bezpiecznego pobytu dzieciom oraz pracownikom Przedszkola;

3)      inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie podnoszenia jakości pracy Przedszkola oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego;

4)      przedstawia Padzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Przedszkola;

5)      jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej Przedszkola.

3.       Dyrektor Przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i  przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz innej dokumentacji kancelaryjno- archiwalnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.       W przypadku nieobecności Dyrektora Przedszkola zastępuje go nauczyciel Przedszkola wyznaczony przez organ prowadzący. 

§ 17

1.       W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Przedszkola 
w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.       W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.

2.       Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)      zatwierdzanie planów pracy Przedszkola;

2)      podejmowanie uchwał  w sprawie  eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu 
po zaopiniowaniu ich projektów przez Rade Rodziców

3)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego w Przedszkolu;

4)      przygotowanie projektu nowego statutu albo projektu zmian statutu i uchwalanie projektu;

5)      wystąpienie z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora Przedszkola;

6)      ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Przedszkola;

7)      podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dzieci z listy wychowanków Przedszkola.

3.       Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)      organizację pracy Przedszkola (arkusz organizacji Przedszkola na dany rok szkolny),

2)      projekt planu finansowego Przedszkola;

3)      wnioski Dyrektora Przedszkola o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4)      propozycje Dyrektora Przedszkola o przyznanie nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczych, dydaktycznych 
i opiekuńczych;

5)      dopuszczenie do użytku w Przedszkolu zaproponowanego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego.

4.       Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności

co najmniej połowy liczby jej członków.

5.       Tryb podejmowania uchwał odbywa się w drodze głosowania jawnego lub tajnego, jeżeli dotyczy spraw osobowych.

6.       Osoby biorące udział w zebraniach Rady Pedagogicznej zobowiązane są do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach, które mogą naruszyć dobro osobiste  dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.

§ 18

Strukturę Rady Pedagogicznej, jej zadania, procedurę przygotowywania i uchwalania decyzji oraz stanowisk przez Radę Pedagogiczną, ramowy plan zebrań, ramowy porządek zebrania oraz sposób protokołowania zebrań określa Regulamin Rady Pedagogicznej.

§ 19

1.       W Przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców wychowanków.

2.       Rada Rodziców jest kolegialnym organem Przedszkola .

3.       Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców.

4.       Członkowie Rady Rodziców wybierani są co roku podczas zebrań oddziałów, po jednym przedstawicielu rad oddziałowych.

5.       W skład Rady Rodziców wchodzi po trzech przedstawicieli każdego oddziału przedszkolnego.

6.       W wyborach, o których mowa w ust.3 jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.

7.       Rada Rodziców wykonuje swoje zadania zgodnie z uchwalonym przez siebie Regulaminem Rady Rodziców. Regulamin określa strukturę i tryb pracy Rady, tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz ich przedstawicieli do Rady Rodziców.

8.       Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu.

§ 20

1.          Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:

1)      uchwalenie regulaminu swojej działalności, który nie może być sprzeczny z niniejszym Statutem;

2)      opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Przedszkola,

3)      opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Przedszkola, o którym mowa w odrębnych przepisach.

§ 21

1.       Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej, Dyrektora Przedszkola, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Przedszkola.

2.       W celu wspierania działalności statutowej Przedszkola, Rada Rodziców gromadzi fundusze 
z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł.

3.       Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin.

§ 22

1.       Organy Przedszkola mają prawo do działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.

2.       Organy Przedszkola są zobowiązane do współdziałania w zakresie planowania i realizacji celów i zadań Przedszkola.

3.       Współdziałanie organów Przedszkola obywa się według następujących zasad:

1)      zasady pozytywnej motywacji;

2)      zasady partnerstwa;

3)      zasady wielostronnego przepływu informacji;

4)      zasady aktywnej i systematycznej współpracy;

5)      zasady rozwiązywania sporów w drodze mediacji.

4.       Koordynatorem współdziałania organów jest Dyrektor Przedszkola.

5.       Współdziałanie organów Przedszkola obejmuje w szczególności:

1)      zapewnienie możliwości wykonywania kompetencji określonych w przepisach prawa 
i w statucie Przedszkola poprzez:

a)       udzielanie pomocy organizacyjnej i obsługi administracyjnej;

b)      organizację zebrań przedstawicieli organów Przedszkola;

c)       możliwość występowania z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw Przedszkola;

d)      rozpatrywanie wniosków i opinii na zebraniach organów;

2)      opiniowanie lub uzgadnianie podejmowanych działań w przypadkach określonych przepisami prawa, niniejszym Statutem i regulaminami poszczególnych organów;

3)      bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Przedszkola o podejmowanych 
i planowanych działaniach poprzez:

a)       uczestnictwo przedstawicieli organu w zebraniach innych organów;

b)      kontakty indywidualne przewodniczących organów.

6.       Formy, sposoby i terminy komunikowania się organów Przedszkola ustala Dyrektor Przedszkola.

§ 23

1. Organy między sobą ustalają formy rozstrzygania sporów poprzez:

1)      dopuszczenie możliwości powołania komisji, w której skład wchodzi mediator zaakceptowany przez strony sporu;

2)      komisja, o której mowa po zapoznaniu się z istota sprawy ma prawo do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego według ustalonych przez siebie zasad;

3)      rozstrzygnięcia komisji są wiążące dla stron sporu;

4)      w przypadku wyczerpania możliwości rozwiązania sporu na terenie przedszkola każda ze stron ma prawo odwołać się do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny, w zależności od właściwości rzeczowej przedmiotu sporu. 

 

Rozdział 6

Organizacja pracy Przedszkola

§ 24

1.       Liczba dzieci w oddziale Przedszkola wynosi nie więcej niż 25. Oddział Przedszkola obejmuje dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.

2.       Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci z Ukrainy dopuszcza się zwiększenie liczebności oddziału przedszkolnego o 3 osoby.

3.       Przedszkole może być jedno - lub wielodziałowe. W uzasadnionych przypadkach poszczególne oddziały, nie więcej niż 6 oddziałów mogą być zlokalizowane w różnych lokalach położonych na terenie danej miejscowości, jeżeli organ prowadzący Przedszkole zapewni Dyrektorowi przedszkola warunki sprawowania bezpośredniego nadzoru nad tymi oddziałami.

 

4.       Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3-6 lat, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Przedszkola może przyjąć do Przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

5.       Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do Przedszkola po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju i stan zdrowia.

6.       W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

7.       Przedszkole prowadzi obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dzieci 6 - letnich.

8.       Obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne realizowane jest w przedszkolu w ramach zawartej umowy oraz oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Janikowie w godzinach od 8-13.

9.       Liczba oddziałów zbliżonych wiekowo w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych może ulec zmianie.

10.   Zasady rekrutacji oraz kryteria przyjęcia dziecka do Przedszkola określa ustawa. Termin 
i zasady rekrutacji oraz kryteria dodatkowe przyjęcia dzieci do Przedszkola określa corocznie organ prowadzący.

11.   W przypadku niewykorzystania wszystkich miejsc w Przedszkolu, dzieci mogą być przyjmowane w ciągu roku szkolnego.

12.   Dzienny czas pracy Przedszkola ustala organ prowadzący. Przedszkole jest czynne 
od poniedziałku do piątku od 630 do 1600 .

13.   Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i dopuszczonych do użytku przez Dyrektora   programów wychowania przedszkolnego.

14.   Czas prowadzonych zajęć w Przedszkolu powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym ze czas prowadzonych w Przedszkolu zajęć z religii, zajęć z języka obcego i zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić:

1)      z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut;

2)      z dziećmi w wieku 5- 6 lat – około 30 minut.

3)      Godzina zajęć nauczania i wychowania w Przedszkolu trwa 60 minut z zastrzeżeniem wyjątków prowadzenia zajęć dodatkowych i specjalistycznych.

15.   Do realizacji zadań statutowych Przedszkole posiada:

1)       Sale zabaw w budynku przy ulicy Słonecznej 31.

2)      plac zabaw wyposażony w urządzenia do zabaw i ćwiczeń rekreacyjnych

3)      gabinet logopedyczny;

4)      szatnie dla dzieci;

5)      hol;

6)      pomieszczenia kuchenne, administracyjne i gospodarcze.

16.   Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w Przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 25

1.       Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku.

2.       Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się z dniem  01 września, a kończy 31 sierpnia. Przedszkole pełni dyżur w miesiącu lipcu lub sierpniu po ustaleniu z organem prowadzącym.

 

3.       Podczas wakacji nie odbywają się zajęcia dodatkowe ze specjalistami.

4.       Na okres przerwy wakacyjnej (lipiec lub sierpień) dzieci mogą być zgłaszane przez rodziców do dnia 31 maja każdego roku.

5.       Dyrektor Przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanym w nim zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców danego oddziału.

6.       Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy  dydaktycznej wychowawczej i opiekuńczej jest wskazane aby ten sam nauczyciel opiekował się danym oddziałem do czasu zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci tego oddziału.

7.       W Przedszkolu organizuje się zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka.

1)      Przedszkole zobowiązane jest zapewnić zajęcia dodatkowe dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne: z rytmiki, języka obcego nowożytnego wynikających 
z podstawy programowej;

2)      Za organizację zajęć dodatkowych odpowiada Dyrektor Przedszkola.

3)      Propozycję zajęć dodatkowych przedstawia Dyrektor ogółu rodzicom na początku roku szkolnego.

4)      Ilość i czas organizowanych zajęć dodatkowych nie może zakłócać czasu realizacji podstawy programowej.

5)      Osoby prowadzące zajęcia dodatkowe ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci.

6)      Dokumentowanie zajęć w Przedszkolu regulują odrębne przepisy.

8.       Przedszkole na życzenie rodziców organizuje naukę religii. Nauka religii odbywa 
się w Przedszkolu w wymiarze dwóch zajęć  przedszkolnych dla dzieci 5-6 letnich.

9.       W przypadku nieuczęszczania dziecka na zjecie religii, ma ono zapewnioną opiekę 
z nauczycielem wychowania przedszkolnego.

§ 26

1.       Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora Przedszkola.

2.       W arkuszu organizacji Przedszkola  zamieszcza się w szczególności :

1)      liczbę i czas pracy oddziałów;

2)      liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

3)      liczbę nauczycieli ogółem, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze wraz 
z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach;  

4)      liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli, a także liczbę etatów przeliczeniowych tych nauczycieli;

5)      ogólna liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli.

Szczegółowe zasady dotyczące opiniowania, zmian i aneksu arkusza organizacji pracy Przedszkola regulują odrębne przepisy.

§ 27

1.       Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad  ochrony zdrowia 
i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności, a także  oczekiwań rodziców.

2.       Ramowy rozkład dnia zawiera:

1)      godziny pracy Przedszkola;

2)      godziny pracy poszczególnych oddziałów;

3)      godziny posiłków;

3.       Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają dla swojego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

4.       Rozkład dnia oddziału uwzględnia:

1)      propozycje czasowe między formami proponowanymi przez nauczyciela, swobodną zabawą dziecka;

2)      potrzebę odpoczynku w zależności od wieku dziecka;

3)      potrzebę codziennego przebywania na powietrzu w zależności od pogody;

4)      godziny posiłków

5.       Świadczenia udzielane w przedszkolu w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach,  realizowane są bezpłatnie 
w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach 08.00 - 13.00, na zasadach określonych w statucie Przedszkola.

6.       Świadczenia udzielane w Przedszkolu w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego podlegają opłacie w  wysokości określonej 
odrębnymi przepisami.

§28

Organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 

1.       W sytuacjach wynikających z regulacji prawnych dyrektor przedszkola zawiesza zajęcia 
i organizuje dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

2.       Zajęcia dla dzieci odbywają się według następujących zasad:

a)       lekcje i zajęcia dodatkowe są organizowane poprzez aplikację Messenger lub Portal społecznościowy FB,

b)      materiały do pracy z dziećmi oraz samodzielne prace dzieci przekazywane są poprzez aplikację Messenger lub stronę FB lub innymi kanałami informacyjnymi po uzgodnieniu z rodzicami,

c)       dzieci/wychowankowie potwierdzają swoją obecność na zajęciach poprzez odesłanie przez rodziców aplikacją Messenger, Portalem Społecznościowym  FB wykonanych zadań lub znakiem umownym potwierdzającym odczytanie zadań,

d)      zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym rozkładem zajęć.

3.       Nauczyciele kierują się w szczególności następującymi zasadami:

a)       tematy zajęć należy wpisywać do dziennika zgodnie z podstawą programową i faktyczną realizacją.

§29

       1.            Przedszkole może być miejscem praktyk pedagogicznych dla potrzeb uczelni kształcenia nauczycieli lub innej instytucji naukowej. Szczegółowe zasady organizowania praktyk określają odrębne przepisy.

§ 30

       1.            Dyrektor Przedszkola może powołać na czas określony lub nieokreślony Zespół nauczycieli, o których mowa w art.111 pkt. 5 ustawy.

       2.            Pracą zespołu kieruje powołany przez Dyrektora Przedszkola przewodniczący 
na wniosek tego zespołu.

       3.            Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji na dany rok szkolny. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania rady pedagogicznej.

 

Rozdział 7

Zasady odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu

§ 31

1.       Zasady odpłatności rodziców za pobyt dziecka w Przedszkolu i korzystanie z wyżywienia  reguluje Uchwała Rady Gminy, którą podaje się do wiadomości rodzicom.

2.       W Przedszkolu  zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 
5 godzin.

3.       Opłata za godzinę przekraczającą wymiar 5 godzin wynosi 1 zł.

4.       Warunki korzystania z wyżywienia w Przedszkolu, w tym wysokość opłat za posiłki ustala Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.

5.       W Przedszkolu dziecko może korzystać z 2 lub 3 posiłków.

6.       Czas pobytu dziecka w Przedszkolu określają rodzice w zawartym z Dyrektorem porozumieniu.

7.       Przedszkole na wniosek rodziców współdziała z MGOPS w Janikowie w sprawach dofinansowania opłat za posiłki dla rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.                 

§ 32

1.       Opłata za wyżywienie i liczbę godzin płatnych zajęć wnosi się do 29-go dnia każdego miesiąca, forma uiszczania opłat zawarta jest w porozumieniu.

2.       Nieterminowe uiszczanie opłat powoduje naliczanie ustawowych odsetek zgodnie z odrębnymi przepisami.

3.       Za dni nieobecności dziecka w Przedszkolu przysługuje odpis (zwrot) stawki żywieniowej. Osobą odpowiedzialną za wyliczenie dni i płatnych godzin, za ustalenie wysokości kwoty 
do odpisu jest sekretarka. Odpisu dokonuje się w miesiącu następnym.

4.       Rezygnację z Przedszkola lub korzystania z posiłków rodzice składają na piśmie u Dyrektora Przedszkola do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego następuje  rezygnacja.

Rozdział 8

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola

 

§ 32

1.       W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych  zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych (administracyjnych) i obsługi.

2.       Wszyscy pracownicy wypełniają obowiązki wynikające z art.100 Kodeksu pracy.

3.       Nauczyciele obowiązani są realizować zadania wynikające z ustawy prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela.

4.       Podstawowe obowiązki dla pracowników samorządowych określa ustawa o pracownikach samorządowych.

5.       Szczegółowe zadania pracowników pedagogicznych oraz administracyjno-obsługowych określa Dyrektor Przedszkola w zakresach czynności.

6.       Obowiązki pracowników przedszkola określa również Regulamin Pracy Zdalnej .

§33

       1.            W Przedszkolu tworzy się następujące stanowiska urzędnicze i pomocnicze 
(administracyjne):

1)      sekretarka

       2.            W Przedszkolu tworzy się następujące stanowiska obsługi:

1)      woźna;

2)      kucharz;

3)      pomoc kuchenna;

4)      pomoc nauczyciela.

       3.            W Przedszkolu można za zgodą organu prowadzącego można tworzyć inne stanowiska zgodne z ustawą o pracownikach samorządowych.

       4.            Stanowiska, o których mowa w ust.1 i 2 ustala się na dany rok szkolny w arkuszu organizacyjnym.

       5.            Do zadań pracowników, o których mowa w ust.1 należy w szczególności:

1)      obsługa kancelaryjno - biurowa Przedszkola;

2)      prowadzenie dokumentacji wynikającej z odrębnych przepisów;

3)      przestrzeganie statutu Przedszkola i innych obowiązujących w Przedszkolu aktów prawnych, w tym regulaminów i zarządzeń Dyrektora.

       6.            Do zadań pracowników, o których mowa w ust. 2 należy w szczególności:

1)      zapewnienie sprawnego działania Przedszkola;

2)      przestrzeganie przepisów Bhp;

3)      utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości;

4)      przestrzeganie zarządzeń i poleceń  Dyrektora.

§ 34

       1.            Nauczyciele poza obowiązkami wynikającymi z przepisów o których mowa w ust. 3 
są zobowiązani w szczególności:

1)      systematycznie i rzetelnie przygotowywać się do prowadzenia przedmiotów i innych zajęć, realizować je zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć oraz zasadami współczesnej metodyki nauczania  i dydaktyki;

2)      kształtować na wszystkich zajęciach sprawność umysłową , dociekliwość poznawcza, krytycyzm, otwartość i elastyczność mylenia wynikające ze wzbogacania wiedzy, umiejętności, kompetencji i poglądów na współczesny świat;

3)      oddziaływać wychowawczo poprzez osobisty przykład , różnicowanie działań w toku zajęć dydaktycznych umożliwiających rozwój zarówno dzieci zdolnych jak i mających trudności w nauce, zaspokajać ich potrzeby edukacyjne i psychiczne;

4)      ukazywać związki pomiędzy poszczególnymi zajęciami edukacyjnymi , uogólniać wiedze zgodnie z prawami rozwoju świata przyrodniczego i społecznego;

5)      rozwijać u dzieci wizję świata, ukazywać możliwości, perspektywy i konieczność poste społecznego;

6)      akcentować na zajęciach edukacyjnych wartości humanistyczne, moralne i estetyczne , przyswajanie których umożliwia świadomy wybór celów  i dróg życiowych, wskazywać na społeczną użyteczność przekazywanej wiedzy dla dobra człowieka;

7)      wyrabiać umiejętności i nawyki korzystania z ogólnodostępnych środków informacji;

8)      wdrażać działania innowacyjne i nowatorskie;

9)      systematycznie kontrolować miejsce prowadzenia zajęć pod katem bezpieczeństwa i higieny pracy;

10)  uczestniczyć w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanego przez Dyrektora;

11)   przestrzegać statutu Przedszkola,

12)  zapoznawać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie.

§ 35

1.       Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

2.       Pracownik jest obowiązany w szczególności:

1)      przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy;

2)      przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,

3)      przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;

4)      dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie;

5)      przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach;

6)      przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

3.       Pracownicy niebędący nauczycielami mają również obowiązek dbania o bezpieczeństwo dzieci na terenie Przedszkola.

 

Rozdział 9

Prawa i obowiązki dzieci

§ 36

1.       Przedszkole stwarza warunki w zakresie realizacji praw dziecka, w szczególności do:

1)      życzliwego i podmiotowego traktowania;

2)      zabawy i działania w bezpiecznych warunkach;

3)      przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze z wykluczeniem pośpiechu;

4)      spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;

5)      wypoczynku, jeśli jest zmęczone;

6)      zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;

7)      badania i eksperymentowania;

8)      doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa);

9)      rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeb;

10)  aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi;

11)  wyboru zadań i sposobu ich rozwiązania;

12)  nagradzania wysiłku;

13)  formułowania własnych ocen, zadawania trudnych pytań, (na które powinno uzyskać rzeczową zgodną z prawdą odpowiedź);

14)  ciągłej opieki ze strony nauczyciela;

15)  współpracy nauczyciel – dziecko opartej się na poszanowaniu godności osobistej dziecka;

16)  ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;

17)  nauki regulowania własnych potrzeb;

18)  ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;

19)  spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;

20)  możliwości  spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, tzw. edukacji domowej, zgodnie z przepisami ustawy.

2.       Do obowiązków dziecka należy:

1)      przestrzeganie ustalonych reguł współżycia w grupie;

2)      przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zdrowia;

3)      przestrzegania higieny osobistej;

4)      poszanowanie godności  rówieśników i dorosłych;

5)      pełnienie dyżurów;

6)      wykonywanie czynności samoobsługowych i porządkowych w miarę swoich możliwości.

3.       W przypadku naruszenia praw dziecka przez Przedszkole rodzic ma prawo wniesienia skargi do wychowawcy oddziału lub Dyrektora Przedszkola według określonej procedury:

                                 1.          skargi przyjmuje i rozpatruje Dyrektor Przedszkola;

                                 2.          odpowiedź udzielana jest pisemnie do 7 dni w formie pisemnej;

                                 3.          w przypadku niezadowalającego rozpatrzenia skargi rodzic ma prawo ponownego jej skierowania do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

§ 37

1.       Dyrektor Przedszkola może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków 
w przypadku:

1)      systematycznego zalegania z odpłatnością za Przedszkole;

2)      nieobecności trwającej miesiąc i niezgłoszenia tego faktu do przedszkola;

3)      rezygnacja rodzica z usług Przedszkola;

4)      niezgłoszenia się dziecka w okresie dwóch tygodni po rozpoczęciu roku szkolnego.

2.       Skreśleniu  z listy wychowanków nie podlegają dzieci realizujące w Przedszkolu obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

3.       Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Przedszkola.

4.       Decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków Przedszkola przekazuje się rodzicom lub przesyła na adres podany przez rodziców.

 

Rozdział 10

Prawa i obowiązki rodziców

§ 38

Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola mają prawo do:

1)      wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola, a zwłaszcza sposobu realizacji zadań wynikających z przepisów oświatowych;

2)      znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych;

3)      uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;

4)      wyrażania opinii o planowanych innowacjach pedagogicznych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz planowanych eksperymentach pedagogicznych;

5)      otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich potrzebami;

6)      wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola w oparciu o tradycje środowiska 
i regionu;

7)      udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych ,imprez, zajęć wychowawczo - dydaktycznych, itp.;

8)      zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem,

9)      aranżacją wnętrz i otoczenia przedszkola;

10)  dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej i rekreacyjnej przedszkola;

11)  wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz poziomu prowadzonych zajęć nadobowiązkowych;

12)  wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców;

13)  udziału w zajęciach otwartych organizowanych w Przedszkolu;

14)  wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji społecznej czy materialnej;

15)  udziału we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, wycieczek, spacerów, wyjść do kina, teatru i innych.

 

2. Rodzice mają obowiązek:

1)      regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu;

2)      współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych rodziny i przedszkola;

3)      przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych - jedzenie, higiena, toaleta;

4)      niezwłocznie poinformować Przedszkole o przyczynie nieobecności dziecka w

przedszkolu, a szczególnie o zaistniałej chorobie;

5)      informować dyrektora oraz nauczycieli wychowawców przedszkola o problemach zdrowotnych swojego dziecka;

6)      odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola;

7)      informować nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola;

8)      zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu;

9)      znać i przestrzegać postanowień statutowych;

10)  przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe bez konieczności podawania w przedszkolu jakichkolwiek leków;

11)  interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka;

12)  kontynuować zalecone ćwiczenia terapeutyczne;

13)  zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie          (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.);

14)  uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole;

15)  bezzwłocznie zgłaszać nauczycielkom w grupie o zmianach adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego;

16)  śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń;

17)  informować telefonicznie lub osobiście dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka

18)  zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie;

§ 39

 Do podstawowych obowiązków rodziców należy:

1)      przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu;

2)      przyprowadzanie do Przedszkola dziecka bez objawów chorobowych;

3)      przyprowadzanie i odbieranie dzieci z Przedszkola w godzinach ustalonych przez Przedszkole;

4)      terminowe uiszczanie odpłatności za korzystanie z usług Przedszkola.

 

Rozdział 11

Postanowienia końcowe

§ 40

1.       Projektowanie nowego statutu odbywa się w przypadku:

1)      licznych zmian lub zmian, które naruszyłyby spójność statutu;

2)      gdy statut był wielokrotnie nowelizowany.

2.       Projektowanie zmiany statutu dokonuje się w przypadku:

1)      zmian zachodzących w przepisach prawa powszechnego lub lokalnego;

2)      potrzeby nowych rozwiązań organizacyjnych lub usprawnienia funkcjonowania społeczności przedszkolnej;

3)      ograniczenia lub utrudnienia w podejmowaniu działań przez określony organ Przedszkola;

4)      zalecenia organów kontrolnych;

5)      innych potrzeb (zmiana nazwy, nadanie imienia).

3.       Rada Pedagogiczna zobowiązuje Dyrektora Przedszkola do opracowania i opublikowania ujednoliconego tekstu statutu.

4.       Dyrektor Przedszkola opracowuje tekst ujednolicony raz w roku szkolnym, z początkiem kolejnego roku szkolnego jednak nie później niż do końca września.

5.       Tekst ujednolicony statutu wprowadza się zarządzeniem dyrektora Przedszkola.

6.       Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

7.       Przedszkole jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z odrębnymi przepisami.

8.       Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dyrektora, nauczycieli, specjalistów, pracowników administracji i obsługi, rodziców oraz dzieci.

9.       Statut Przedszkola dostępny jest w wersji papierowej w gabinecie sekretarza i na stronie internetowej Przedszkola.

10.   Statut Przedszkola „Słoneczko” w Janikowie został uchwalony Uchwałą nr 6/2022/2023 Rady Pedagogicznej dnia 09.11.2022r.

Zapoznałam się:

Lp.
Imię i nazwisko
Podpis

Lp.

Imię i nazwisko

Podpis

       1.             

Bosak Anna

 

       2.             

Czerwonko Mariola

 

       3.             

Dulska Agnieszka

 

       4.             

Dworczak Małgorzata

 

       5.             

Dzierwa Iga

 

       6.             

Gotowała Sylwia

 

       7.             

Graczyk Sylwia

 

       8.             

Grobelna-Rąpała Arleta

 

       9.             

Kalka Magdalena

 

    10.             

Kąkolewska Elżbieta

 

    11.             

Lewandowska Ewelina

 

    12.             

Lewicka Monika

 

    13.             

Łukomska Bożena

 

    14.             

Maciejewska Gabriela

 

    15.             

Malinowska Magdalena

 

    16.             

Nowak Dominika

 

    17.             

Nowak Justyna

 

    18.             

Piskorowska Anna

 

    19.             

Przychocka Maria

 

    20.             

Puszczykowska Katarzyna

 

    21.             

Rugowska Anna

 

    22.             

Stawicka Ewa

 

    23.             

Stepczyńska Marta

 

    24.             

Świderska Magdalena

 

    25.             

Trojanowska Anna

 

    26.             

Tuszyńska Honorata

 

    27.             

Walczak Mirosława

 

    28.             

Wątroba Donata

 

    29.             

Wiśniewska Magdalena

 

    30.             

Wiśniewska Wiktoria

 

    31.             

Wójcik-Kłos Hanna

 

    32.             

Zwierzyńska Marta

 

    33.             

Żyża Barbara

 

 

Gościmy

Odwiedza nas 68  gości oraz 0 użytkowników.

Łącznie odwiedzin

Darmowy licznik odwiedzin

Dane teleadresowe:

Przedszkole „Słoneczko”
ul. Słoneczna 31 88-160
Janikowo tel.52 3514 441
przedszkole@janikowo.com.pl

Kontakt .         

Fullscreen