^Powrót na góre
  
  
  
Get Adobe Flash player

INNOWACJE PEDAGOGICZNE

„LITERKOWE ZABAWY”

Przedszkole „Słoneczko” w Janikowie

mgr Sylwia Gotowała

 

Opis innowacji pedagogicznej

 

Temat innowacji: „Literkowe zabawy”

Autor innowacji :  Sylwia Gotowała

Miejsce realizacji:Przedszkole „Słoneczko” w Janikowie

Termin innowacji : rok szkolny 2019/2020

                                  rok szkolny 2020/2021

                                  rok szkolny 2021/2022

Spis treści

1. Wstęp
2. Charakterystka innowacji
3. Cel innowacji
4. Metody pracy
5. Formy pracy
6. Treści programowe
7. Charakterystyka aktywizujących metod nauki czytania – odimienna metoda Ireny Majchrzak
8. Sposoby realizacji innowacji
9. Ewaluacja
10. Bibliografia

 

1. Wstęp

  Program ,,Literkowe zabawy’’ to innowacja która, jest opisem działań zmierzających do wprowadzenia dziecka w świat pisma poprzez zabawę.

Został napisany z myślą o dziecku w wieku przedszkolnym , które styka się ze słowem pisanym, oglądając książki, , obserwując obecność pisma w codziennym życiu dorosłych, choć samo nie umie jeszcze ani czytać, ani pisać.

W swojej pracy pedagogicznej chcę wykorzystać naturalną chęć poznawania świata oraz wrodzoną aktywność dzieci i umożliwić im swobodne, wolne od przymusu obcowanie z pismem.

Poznawanie liter ,ćwiczenie percepcji wzrokowej i słuchowej , odczytywanie wyrazów i zdań będzie odbywać się przez zabawę w ciągu dnia, w czasie pobytu dziecka w przedszkolu przez okres trzech lat. W procesie stymulowania umiejętności z tego zakresu wykorzystam odmienną metodę nauki czytania autorstwa dr. Ireny Majchrzak.

2. Charakterystka innowacji

Innowacja jest opisem oddziaływań edukacyjnych, zmierzających do opanowania przez dzieci młodsze umiejętności czytania. Uwzględnia zasadę stopniowania trudności i daje nauczycielowi możliwość dowolnego doboru treści. Zawiera ogólne założenia oraz propozycje konkretnych zabaw i zajęć, co ułatwia planowanie pracy dydaktyczno- wychowawczej.

3. Cel innowacji

Cel główny: Celem głównym programu jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.

Cele główne:

 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym ,
 • stymulacja językowa i komunikacyjna,
 • przygotowanie do podjęcia aktywności czytelniczej ,
 • kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania,
 • zainteresowanie umiejętnością czytania i pisania ,
 • wspomaganie dzieci w kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

Cele szczegółowe:

 • kształtowanie umiejętności formułowania i odczytywania różnego rodzaju komunikatów;
 • odkrywanie przez dzieci komunikatów zapisanych na etykiecie i rozumienie ich;
 • bogacenie zasobu słownika, przenoszenie poleceń na konkretne działanie;
 • podnoszenie sprawności językowej i rozumienie poprzez zabawy i gry połączone z czytaniem;
 • dostosowanie tempa nauki do indywidualnych możliwości dzieci;
 • nauka czytania poprzez zabawę i twórcze działanie;
 • bezstresowe wchodzenie w świat pisma ;
 • nabywanie poczucia własnej wartości ;
 • wzbogacanie zasobu słownictwa;

4. Metody

Aby osiągnąć założone cele wykorzystane będą następujące metody pracy:

 • Metody słowne- swobodna rozmowa, dialog, pogadanka, słuchanie czytanych baśni, bajek, opowiadanie treści utworów, objaśnianie , instrukcja słowna;
 • Metody poglądowe- pokaz, wzór, przykład;
 • Metody aktywizujące – pedagogika zabawy, gry i zabawy integracyjne, aktywność ruchowa, odkrywanie, poszukiwanie, przeżywanie i działanie;
 • Metody wspomagające naukę czytania: Metoda odmiennej nauki czytania dr. Ireny Majchrzak

5. Formy pracy:

W czasie realizacji programu zostaną wykorzystane różne formy pracy:

 • praca indywidualna – dziecko samodzielne wykonuje czynność;
 • praca zbiorowa – wszystkie dzieci pracują wspólnie;
 • praca zespołowa – dzieci pracują w stałych zespołach;
 • praca grupowa – dzieci pracują w jednorazowych grupach.

6. Treści programowe

            Treści programowe będą realizowane poprzez zajęcia, zabawy i gry prowadzone w ciągu dnia pobytu dziecka w przedszkolu. Program będzie wspierany zabawami ruchowo- słuchowo-wzrokowymi oraz rytmiczno- ruchowymi.

W realizacji projektu przewiduje się następujące treści:

 1. Poznanie zapisu swojego imienia (inicjacja).
 2. Rozpoznawanie imienia własnego i kolegów wśród innych.
 3. Codzienne sprawdzanie obecności dzieci poprzez przypinanie klamerek obok swojego imienia.
 4. Umieszczenie imion na krzesełkach, w sali jako znaków rozpoznawczych.
 5. Przygotowanie dla każdego dziecka: koperty podpisanej jego imieniem, która zawiera litery imienia dziecka do układania oraz dużej wizytówki do zabawy.
 6. Prezentacja liter alfabetu (litery duże i małe, pisane i drukowane).
 7. Etykietowanie przedmiotów i obrazków i rozpoznawanie ich (czytanie globalne wyrazów).
 8. Organizowanie zabaw i gier czytelniczych doskonalących umiejętność czytania.

Prawidłową realizację treści programowych zapewnia również baza dydaktyczna.

Należą do niej pomoce:

- znajdujące się w przedszkolu: płyty CD: z podkładami muzycznymi oraz z zagadkami słuchowymi, dobrze wyposażony kącik książki, oraz pozycje książkowe I. Majchrzak dotyczące gier czytelniczych: „Nazywanie świata”,

Wykonane przez nauczyciela pomoce:

• wizytówki;

• podpisy na półkach, krzesełkach;

• alfabet zawierający litery drukowane i pisane umieszczona na ścianie -„Ściana pełna liter”;

• pociąg z  imionami dzieci;

• koperty z pojedynczymi literami imienia dziecka

• koperty z obrazkami i wyrazami (zdaniami)

• pudełko do zabaw literowych (wyrazowych)- „Magiczne pudełko”

• ilustracje tematyczne

• historyjki obrazkowe.

7. Charakterystyka aktywizujących metod nauki czytania – odimienna metoda dr.Ireny Majchrzak

Etapy początkowej nauki czytania:

I. Inicjacja

2. Ściana pełna liter

3. Prezentacja alfabetu i gra w loteryjkę

4. Targ liter

5.Nazywanie świata

6. Gry czytelnicze

 I . Inicjacja

 - Globalne odczytywanie imion na wizytówkach

 - Zapoznanie z obrazem graficznym własnego imienia

- Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowo- słuchowej, dostrzeganie różnic i podobieństw w kształcie liter i ich brzmieniu

 - Porównywanie imion pod względem długości, liczby liter, szukanie w nich liter wspólnych

- Inicjacja otwiera łańcuch ćwiczeń i zabaw z dziećmi o charakterze zabawowym i równocześnie analitycznym ,polegającym na porównywaniu zapisu imienia własnego z imionami kolegów.

Propozycje zabaw:

 1. Codzienne sprawdzanie obecności przez:

 • odczytywanie swojego imienia ;
 • zaznaczanie obecności przy swojej wizytówce klamerką;

2.Rozsypanka

 • ,, Zagubione imiona’’- odnajdywanie swojej wizytówki wśród innych rozsypanych na dywanie lub wizytówki wskazanego kolegi;

3.Zabawy w kole

 • rozdanie wizytówek,, na chybił trafił’’- Jedno dziecko bez kartki szuka swojego imienia ,poszukiwania trwają aż wszyscy mają swoje wizytówki;
 • ,, Krążą nasze imiona’’- na znak, dzieci podają wizytówki do sąsiada .Na drugi znak przestają podawać. Następnie każde rozpoznaje ,odczytuje wizytówkę, którą trzyma w ręku;

4.Krzesełka

 • odszukanie swojego krzesła, ustawienie przy stole;
 • ,,Czarodziejskie krzesła’’- krzesła ustawione w kole, każde dziecko siedzi na swoim krzesełku, nauczyciel włącza muzykę , dzieci wstają, zamykają oczy , nauczyciel zmienia miejsce kilku, dzieci odnajdują swoje krzesełka. Ćwiczenia powtarzamy;
II . Ściana pełna liter
 • Prezentacja wszystkich liter alfabetu drukowanych i pisanych, małych i wielkich;
III. Prezentacja alfabetu i gra w loteryjkę
 • Wyodrębnianie liter i odkrycie ich fonetycznej funkcji;
 • Zabawy i gry z wykorzystaniem liter, sylab, wyrazów o prostej budowie;
IV. Targ liter
 • Uzupełnianie zdań brakującymi wyrazami;
 • Dopasowywanie wyrazów do odpowiadających im ilustracji;
 • Wykonywanie poleceń zapisanych na kartkach;
 • Odczytywanie zagadek i udzielanie odpowiedzi w formie słownej lub plastycznej;
 • Układanie zdań do historyjki, opowiadania;
V. Nazywanie świata
 • Przyporządkowanie odpowiedniej nazwy do wszystkiego, co znajduje się wokół nas;
 • Dobieranie podpisów do przedmiotów, obrazków;
VII. Gry czytelnicze
 • Sesje czytelnicze
 • Codzienne czytanie dzieciom tekstów literackich

8. Sposób realizacji treści programowych

1. Umieszczenie w sali alfabetu w formie pasa liter pisanych i drukowanych, wielkich i małych z uwzględnieniem dwuznaków i zmiękczeń.

2. Przeprowadzenie „Aktu inicjacji” i umieszczenie w sali imion dzieci w formie wizytówek.

3. Codzienne sprawdzanie obecności dzieci poprzez przypięcie klamerki do swojego imienia.

4. Umieszczenie imion na krzesełkach, w sali jako znaków rozpoznawczych.

5. Przygotowanie dla każdego dziecka: koperty podpisanej jego imieniem, która zawiera litery imienia dziecka do układania oraz dużej wizytówki do zabawy.

6. Organizowanie zabaw i gier czytelniczych doskonalących umiejętność czytania.

7. Organizowanie sesji czytania.

8. Akceptacja indywidualnych możliwości dzieci w opanowaniu nauki

Przygotowanie pomocy do zajęć wykonanych przez nauczyciela:

• wizytówki

• podpisy na szafkach, półkach, krzesełkach

• taśma z alfabetem zawierająca litery drukowane i pisane umieszczona na ścianie-„Ściana pełna liter”.

• kartki z imionami

• koperty z pojedynczymi literami imienia dziecka

• wyrazy, zdania, równoważniki zdań na kartonach

• koperty z rozsypankami wyrazowymi i sylabowymi

• koperty z obrazkami i wyrazami (zdaniami)

• koperty z zadaniami do wykonania

• kartki z sylabami

• pudełko do zabaw literowych (wyrazowych)- „Magiczne pudełko”

• ilustracje tematyczne

• historyjki obrazkowe.

9. Ewaluacja

W czasie trwania realizacji projektu badane będą osiągnięcia dzieci poprzez:

 • rozmowy z dziećmi podczas zajęć;
 • monitorowanie poziomu zaangażowania dzieci w czasie zajęć,
 • prezentacja zdobytych umiejętności w różnych formach: hospitacje, zajęcia pokazowe dla rodziców;
 • podsumowanie realizacji programu „Literkowe zabawy” na posiedzeniu Rady Pedagogicznej (sprawozdania).

10. Bibliografia

Majchrzak I. : Wprowadzenie dziecka w świat pisma. Żak , Warszawa 1999.

Kurzawska B.: Nazywanie świata. Awans zawodowy, publikacje nauczycieli- Literka. Pl

Doman G.: Jak nauczyć małe dziecko czytać , Bydgoszcz 1992r.

 

 

 

Odwiedziny

dziś 14

w ciągu miesiąca 518

łącznie 35510

Z naszej galerii

JoomGallery is not up-to-date running the module, requires version 3.3 and more actual.

Odwiedza nas 41 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2015. Przedszkole „SŁONECZKO” w Janikowie