3.jpeg
1.jpeg
45.png
previous arrow
next arrow

 

 

 

„Bawimy się kodowaniem”

Przedszkole Słoneczko w Janikowie

mgr Marta Zwierzyńska

Innowacja pedagogiczna

Temat innowacji: „Bawimy się kodowaniem”

Nazwa placówki: Przedszkole „Słoneczko” w Janikowie

Autor innowacji: mgr Marta Zwierzyńska

Rodzaj innowacji: organizacyjno – metodyczna

Data wprowadzenia innowacji: 1.10.2020r.

Data zakończenia innowacji: 31.05.2021r.

Motywacja i cele wprowadzenia innowacji:

Innowacja „Bawimy się kodowaniem” jest odpowiedzią na aktualne potrzeby                          i zainteresowania dzieci, wymogi edukacyjne oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021. Jest to kontynuacja innowacji „Słoneczne kodowanie” z nową grupą dzieci.

            Do stworzenia innowacji zainspirował mnie udział w programie edukacyjnym Uczymy Dzieci Programować, zdobyte w nim doświadczenie oraz udostępniane uczestnikom materiały dydaktyczne.

            Głównym celem wprowadzenia innowacji jest rozwijanie u przedszkolaków uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, umiejętność pracy zespołowej w sposób przyjazny dzieciom, czyli w zabawie , w ruchu, poprzez doświadczenie i eksperymentowanie.

Opis innowacji:

Wstęp:

Uczenie logicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, pracy zespołowej i odpowiedzialnego korzystania z urządzeń mobilnych ważne jest już od najmłodszych lat.

Kompetencje cyfrowe kształtować możemy w różnym okresie, w połączeniu z innymi tematami, dopasowując metody do wieku i możliwości rozwojowych dzieci. Niniejsza innowacja łączy wiedzę z różnych obszarów: nauki, technologii, sztuki czy matematyki. Taki sposób pracy powoduje, że dziecko z biernego odbiorcy staje się twórcą i konstruktorem poszukującym najlepszych rozwiązań.

Zaproponowane aktywności w ramach innowacji „Bawimy się kodowaniem ” pozytywnie wpłyną na wszechstronny rozwój dziecka, a zdobyte podczas zajęć kompetencje zostaną wykorzystane przez dziecko, niezależnie od tego, czy będzie chciało w przyszłości poszerzać swoje umiejętności w zakresie programowania, czy nie.

Cele innowacji:

 •  Kształtowanie kompetencji miękkich, rozwijanie logicznego myślenia                      i zadaniowego podejścia do stawianych problemów;
 •  Kształtowanie umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań;
 •  Stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat; świadome, czynne i twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii.

Metody i formy:

Metodypodające, poszukujące, praktycznego działania;

Formy: grupowe, zespołowe, indywidualne

Wykorzystywane narzędzia multimedialne:
-Narzędzia do kodowania offline – mata do kodowania, kolorowe kubki, kolorowe kartki, klocki, szarfy, krążki matematyczne, krążki humanistyczne
-Roboty edukacyjne

-Tablica multimedialna

Przewidywane osiągnięcia:

Dzieci:

 •  Eksperymentują, szukają różnych rozwiązań stawianych im problemów,
 •  Chętnie pracują w zespołach, dyskutują i szukają kompromisowych rozwiązań, biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania innych,
 •  Bezpiecznie, świadomie, czynnie i twórczo korzystają z nowoczesnych technologii

Nauczyciel:

 •  Chętnie sięga po narzędzia TiK w swojej pracy,
 •  Poszerza swoje kwalifikacje i kompetencje

Rodzice:

 •  Chętnie współpracują z placówką, do której uczęszcza ich dziecko,
 •  Poszerzają swoja wiedzę na temat korzystania z nowoczesnych technologii przez dzieci

Placówka:

 •  Wzbogacenie bazy placówki o materiały dydaktyczno – metodyczne,
 •  Podniesienie prestiżu placówki w środowisku lokalnym

Częstotliwość zajęć:

Raz w tygodniu 30 min. lub dwa razy po 15 min. w grupie sześciolatków.

Bloki tematyczne zajęć:

Zajęcia uwzględniają podstawę programową wychowania przedszkolnego, są jej uzupełnieniem, rozszerzeniem, podczas opracowywania poszczególnych scenariuszy wykorzystane zostały materiały dydaktyczne stworzone w ramach programu Uczymy Dzieci Programować:

I semestr:

PAŹDZIERNIK:
Dary jesieni
Warzywnie...owocowo...zdrowo
Jesienne dbanie o zdrowie
Jesienne nastroje

LISTOPAD:
Za oknami szaro, za oknami zimno
Kolorowe parasole
Nie tylko na poczcie - różne sposoby komunikacji
Zwierzęta szykują się do zimy

GRUDZIEŃ:
Przybądź Święty Mikołaju
Czekamy na zimę
Coraz bliżej święta

STYCZEŃ:
Żegnamy Stary Rok, witamy Nowy Rok
Zakodowane sporty zimowe
Zimowe zabawy
Moja babcia, mój dziadzio

LUTY:
Bezpieczne ferie

Tematyka na semestr drugi będzie sukcesywnie uzupełniana.

Ewaluacja, wnioski:

W ramach ewaluacji wdrożonej innowacji prowadzona będzie obserwacja pracy dzieci, ankieta z rodzicami, wywiad z dziećmi i rodzicami. Szczegółowa analiza ankiet, obserwacji i wywiadów pozwoli ocenić stopień realizacji założonych celów, wyciągnąć wnioski, wprowadzić niezbędne modyfikacje i podjąć decyzję o ewentualnym kontynuowaniu innowacji w kolejnym semestrze.

„Literkowe zabawy”

Przedszkole „Słoneczko” w Janikowie

mgr Sylwia Gotowała

Opis innowacji pedagogicznej

 

Temat innowacji: „Literkowe zabawy”

Autor innowacji :  Sylwia Gotowała

Miejsce realizacji:Przedszkole „Słoneczko” w Janikowie

Termin innowacji : rok szkolny 2019/2020

                                  rok szkolny 2020/2021

                                  rok szkolny 2021/2022

Spis treści

1. Wstęp
2. Charakterystka innowacji
3. Cel innowacji
4. Metody pracy
5. Formy pracy
6. Treści programowe
7. Charakterystyka aktywizujących metod nauki czytania – odimienna metoda Ireny Majchrzak
8. Sposoby realizacji innowacji
9. Ewaluacja
10. Bibliografia

 

1. Wstęp

  Program ,,Literkowe zabawy’’ to innowacja która, jest opisem działań zmierzających do wprowadzenia dziecka w świat pisma poprzez zabawę.

Został napisany z myślą o dziecku w wieku przedszkolnym , które styka się ze słowem pisanym, oglądając książki, , obserwując obecność pisma w codziennym życiu dorosłych, choć samo nie umie jeszcze ani czytać, ani pisać.

W swojej pracy pedagogicznej chcę wykorzystać naturalną chęć poznawania świata oraz wrodzoną aktywność dzieci i umożliwić im swobodne, wolne od przymusu obcowanie z pismem.

Poznawanie liter ,ćwiczenie percepcji wzrokowej i słuchowej , odczytywanie wyrazów i zdań będzie odbywać się przez zabawę w ciągu dnia, w czasie pobytu dziecka w przedszkolu przez okres trzech lat. W procesie stymulowania umiejętności z tego zakresu wykorzystam odmienną metodę nauki czytania autorstwa dr. Ireny Majchrzak.

2. Charakterystka innowacji

Innowacja jest opisem oddziaływań edukacyjnych, zmierzających do opanowania przez dzieci młodsze umiejętności czytania. Uwzględnia zasadę stopniowania trudności i daje nauczycielowi możliwość dowolnego doboru treści. Zawiera ogólne założenia oraz propozycje konkretnych zabaw i zajęć, co ułatwia planowanie pracy dydaktyczno- wychowawczej.

3. Cel innowacji

Cel główny: Celem głównym programu jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.

Cele główne:

 •  wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym ,
 •  stymulacja językowa i komunikacyjna,
 •  przygotowanie do podjęcia aktywności czytelniczej ,
 •  kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania,
 •  zainteresowanie umiejętnością czytania i pisania ,
 •  wspomaganie dzieci w kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

Cele szczegółowe:

 •  kształtowanie umiejętności formułowania i odczytywania różnego rodzaju komunikatów;
 •  odkrywanie przez dzieci komunikatów zapisanych na etykiecie i rozumienie ich;
 •  bogacenie zasobu słownika, przenoszenie poleceń na konkretne działanie;
 •  podnoszenie sprawności językowej i rozumienie poprzez zabawy i gry połączone z czytaniem;
 •  dostosowanie tempa nauki do indywidualnych możliwości dzieci;
 •  nauka czytania poprzez zabawę i twórcze działanie;
 •  bezstresowe wchodzenie w świat pisma ;
 •  nabywanie poczucia własnej wartości ;
 •  wzbogacanie zasobu słownictwa;

4. Metody

Aby osiągnąć założone cele wykorzystane będą następujące metody pracy:

 •  Metody słowne- swobodna rozmowa, dialog, pogadanka, słuchanie czytanych baśni, bajek, opowiadanie treści utworów, objaśnianie , instrukcja słowna;
 •  Metody poglądowe- pokaz, wzór, przykład;
 •  Metody aktywizujące – pedagogika zabawy, gry i zabawy integracyjne, aktywność ruchowa, odkrywanie, poszukiwanie, przeżywanie i działanie;
 •  Metody wspomagające naukę czytania: Metoda odmiennej nauki czytania dr. Ireny Majchrzak

5. Formy pracy:

W czasie realizacji programu zostaną wykorzystane różne formy pracy:

 •  praca indywidualna – dziecko samodzielne wykonuje czynność;
 •  praca zbiorowa – wszystkie dzieci pracują wspólnie;
 •  praca zespołowa – dzieci pracują w stałych zespołach;
 •  praca grupowa – dzieci pracują w jednorazowych grupach.

6. Treści programowe

            Treści programowe będą realizowane poprzez zajęcia, zabawy i gry prowadzone w ciągu dnia pobytu dziecka w przedszkolu. Program będzie wspierany zabawami ruchowo- słuchowo-wzrokowymi oraz rytmiczno- ruchowymi.

W realizacji projektu przewiduje się następujące treści:

 1. Poznanie zapisu swojego imienia (inicjacja).
 2. Rozpoznawanie imienia własnego i kolegów wśród innych.
 3. Codzienne sprawdzanie obecności dzieci poprzez przypinanie klamerek obok swojego imienia.
 4. Umieszczenie imion na krzesełkach, w sali jako znaków rozpoznawczych.
 5. Przygotowanie dla każdego dziecka: koperty podpisanej jego imieniem, która zawiera litery imienia dziecka do układania oraz dużej wizytówki do zabawy.
 6. Prezentacja liter alfabetu (litery duże i małe, pisane i drukowane).
 7. Etykietowanie przedmiotów i obrazków i rozpoznawanie ich (czytanie globalne wyrazów).
 8. Organizowanie zabaw i gier czytelniczych doskonalących umiejętność czytania.

Prawidłową realizację treści programowych zapewnia również baza dydaktyczna.

Należą do niej pomoce:

- znajdujące się w przedszkolu: płyty CD: z podkładami muzycznymi oraz z zagadkami słuchowymi, dobrze wyposażony kącik książki, oraz pozycje książkowe I. Majchrzak dotyczące gier czytelniczych: „Nazywanie świata”,

Wykonane przez nauczyciela pomoce:

 •  wizytówki;
 •  podpisy na półkach, krzesełkach;
 •  alfabet zawierający litery drukowane i pisane umieszczona na ścianie -„Ściana pełna liter”;
 •  pociąg z  imionami dzieci;
 •  koperty z pojedynczymi literami imienia dziecka
 •  koperty z obrazkami i wyrazami (zdaniami)
 •  pudełko do zabaw literowych (wyrazowych)- „Magiczne pudełko”
 •  ilustracje tematyczne
 •  historyjki obrazkowe.

7. Charakterystyka aktywizujących metod nauki czytania – odimienna metoda dr.Ireny Majchrzak

Etapy początkowej nauki czytania:

 1. Inicjacja
 2. Ściana pełna liter
 3. Prezentacja alfabetu i gra w loteryjkę
 4. Targ liter
 5. Nazywanie świata
 6. Gry czytelnicze

 I . Inicjacja

 •  Globalne odczytywanie imion na wizytówkach
 •  Zapoznanie z obrazem graficznym własnego imienia
 •  Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowo- słuchowej, dostrzeganie różnic i podobieństw w kształcie liter i ich brzmieniu
 •  Porównywanie imion pod względem długości, liczby liter, szukanie w nich liter wspólnych
 •  Inicjacja otwiera łańcuch ćwiczeń i zabaw z dziećmi o charakterze zabawowym i równocześnie analitycznym ,polegającym na porównywaniu zapisu imienia własnego z imionami kolegów.

Propozycje zabaw:

 1. Codzienne sprawdzanie obecności przez:

 •  odczytywanie swojego imienia ;
 •  zaznaczanie obecności przy swojej wizytówce klamerką;

2.Rozsypanka

 •  ,, Zagubione imiona’’- odnajdywanie swojej wizytówki wśród innych rozsypanych na dywanie lub wizytówki wskazanego kolegi;

3.Zabawy w kole

 •  rozdanie wizytówek,, na chybił trafił’’- Jedno dziecko bez kartki szuka swojego imienia ,poszukiwania trwają aż wszyscy mają swoje wizytówki;
 •  ,, Krążą nasze imiona’’- na znak, dzieci podają wizytówki do sąsiada .Na drugi znak przestają podawać. Następnie każde rozpoznaje ,odczytuje wizytówkę, którą trzyma w ręku;

4.Krzesełka

 •  odszukanie swojego krzesła, ustawienie przy stole;
 •  ,,Czarodziejskie krzesła’’- krzesła ustawione w kole, każde dziecko siedzi na swoim krzesełku, nauczyciel włącza muzykę , dzieci wstają, zamykają oczy , nauczyciel zmienia miejsce kilku, dzieci odnajdują swoje krzesełka. Ćwiczenia powtarzamy;
II . Ściana pełna liter
 •  Prezentacja wszystkich liter alfabetu drukowanych i pisanych, małych i wielkich;
III. Prezentacja alfabetu i gra w loteryjkę
 •  Wyodrębnianie liter i odkrycie ich fonetycznej funkcji;
 •  Zabawy i gry z wykorzystaniem liter, sylab, wyrazów o prostej budowie;
IV. Targ liter
 •  Uzupełnianie zdań brakującymi wyrazami;
 •  Dopasowywanie wyrazów do odpowiadających im ilustracji;
 •  Wykonywanie poleceń zapisanych na kartkach;
 •  Odczytywanie zagadek i udzielanie odpowiedzi w formie słownej lub plastycznej;
 •  Układanie zdań do historyjki, opowiadania;
V. Nazywanie świata
 •  Przyporządkowanie odpowiedniej nazwy do wszystkiego, co znajduje się wokół nas;
 •  Dobieranie podpisów do przedmiotów, obrazków;
VII. Gry czytelnicze
 •  Sesje czytelnicze
 •  Codzienne czytanie dzieciom tekstów literackich

8. Sposób realizacji treści programowych

 1. Umieszczenie w sali alfabetu w formie pasa liter pisanych i drukowanych, wielkich i małych z uwzględnieniem dwuznaków i zmiękczeń.
 2. Przeprowadzenie „Aktu inicjacji” i umieszczenie w sali imion dzieci w formie wizytówek.
 3. Codzienne sprawdzanie obecności dzieci poprzez przypięcie klamerki do swojego imienia.
 4. Umieszczenie imion na krzesełkach, w sali jako znaków rozpoznawczych.
 5. Przygotowanie dla każdego dziecka: koperty podpisanej jego imieniem, która zawiera litery imienia dziecka do układania oraz dużej wizytówki do zabawy.
 6. Organizowanie zabaw i gier czytelniczych doskonalących umiejętność czytania.
 7. Organizowanie sesji czytania.
 8. Akceptacja indywidualnych możliwości dzieci w opanowaniu nauki

Przygotowanie pomocy do zajęć wykonanych przez nauczyciela:

 • wizytówki
 • podpisy na szafkach, półkach, krzesełkach
 • taśma z alfabetem zawierająca litery drukowane i pisane umieszczona na ścianie-„Ściana pełna liter”.
 • kartki z imionami
 • koperty z pojedynczymi literami imienia dziecka
 • wyrazy, zdania, równoważniki zdań na kartonach
 • koperty z rozsypankami wyrazowymi i sylabowymi
 • koperty z obrazkami i wyrazami (zdaniami)
 • koperty z zadaniami do wykonania
 • kartki z sylabami
 • pudełko do zabaw literowych (wyrazowych)- „Magiczne pudełko”
 • ilustracje tematyczne
 • historyjki obrazkowe.

9. Ewaluacja

W czasie trwania realizacji projektu badane będą osiągnięcia dzieci poprzez:

 •  rozmowy z dziećmi podczas zajęć;
 •  monitorowanie poziomu zaangażowania dzieci w czasie zajęć,
 •  prezentacja zdobytych umiejętności w różnych formach: hospitacje, zajęcia pokazowe dla rodziców;
 •  podsumowanie realizacji programu „Literkowe zabawy” na posiedzeniu Rady Pedagogicznej (sprawozdania).

10. Bibliografia

Majchrzak I. : Wprowadzenie dziecka w świat pisma. Żak , Warszawa 1999.

Kurzawska B.: Nazywanie świata. Awans zawodowy, publikacje nauczycieli- Literka. Pl

Doman G.: Jak nauczyć małe dziecko czytać , Bydgoszcz 1992r.

„Miesiąc z bajką - bajki uczą bawią , bajki dużo nam pokażą”

Przedszkole Słoneczko w Janikowie

mgr Anna Rugowska

Spis treści

Opis innowacji pedagogicznej
Wstęp
Założenie innowacji
Cel innowacji
Metody innowacji
Formy
Środki dydaktyczne
Ewaluacja
Rozkład materiału
Efekty
Praca zdalna a realizacja innowacji pedagogicznej
Bibliografia

Opis innowacji pedagogicznej

Temat innowacji : Miesiąc z bajką – bajki  uczą, bajki bawią, bajki dużo nam pokażą

Autor innowacji :  Anna Rugowska

Miejsce realizacji: Przedszkole Słoneczko w Janikowie .Programem zostanie objęta grupa dzieci  3 letnich Krasnoludki.

Rodzaj innowacji: metodyczno- organizacyjna

Termin realizacji innowacji : dwa lata  szkolne od 1 października 2020r.  do 30 maja 2022

   Innowacja nie wymaga przyznania przedszkolu dodatkowych środków budżetowych. Będzie realizowana na bazie dydaktycznej przedszkola i doświadczenia nauczyciela uzyskanego w ramach samokształcenia i realizowania zadań wynikających z przepisów prawa.

   Innowacja realizowana będzie w czasie pobytu dziecka w przedszkolu. Zaplanowane zadania edukacyjne realizowane będą w ramach ramowego rozkładu dnia raz w tygodniu przez 2 miesiące .

WSTĘP

     W ostatnich latach często mówi się o potrzebie czytania dzieciom książek . W dobie komputerów, tableta, płyt i telewizyjnych bajek bardzo często zapominamy, jak ważnym czynnikiem w wychowaniu dziecka może być książka. Czytanie stwarza swoistą relację miedzy czytającym a odbiorcą, nauczycielem a dzieckiem.

  Sugerując się tym w grupie Krasnoludków w roku szkolnym 2019/2020 codziennie rano w oczekiwaniu na śniadanie wprowadziłam zwyczaj czytania krótkiej bajki – treścią dostosowane do wieku dzieci. Czytałam bajki pod hasłem „Pani czyta bajkę” . efekt obserwacji zachowań dzieci była zadowalający. Dzieci zaczęły słuchać tekstu czytanego i kilkoro odpowiadało na pytania dotyczące treści. To stanowiło źródło powstania niniejszej innowacji . Jak również ankieta dla rodziców na pierwszym zebraniu we wrześniu w roku szkolnym 2020/2021 dotycząca zebrania informacji na temat „Ulubiona bajka mojego dziecka”. Powstały spis najbardziej ulubionych i powtarzanych bajek oglądanych przez dziecko  to również źródło zadań innowacji oraz umilenie pobytu dziecka w przedszkolu. Innowacja ma na celu przedłożyć bajkę oglądaną na wersję książkową i realizację poniżej zaplanowanych zadań w innowacji.

ZAŁOŻENIE INNOWACJI:

        Innowacja zakłada, ze poprzez zabawę i działania edukacyjne nauczyciela i wrażenia płynące z sytuacji edukacyjnych , dobór metod, środków dydaktycznych mogą być interesującym rozwiązaniem podnoszącym jakość usług przedszkola.  Odzwierciedla ona treści programu wychowania przedszkolnego. Zawiera konkretne przykłady zabaw i zajęć dla dzieci. Innowacja zakłada prowadzenie zajęć zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN – Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz.17. Rozporządzenie z dnia 30 maja 2014r. (poz.803) oraz z programem wychowania i edukacji przedszkolnej „Kocham przedszkole” autorstwa Mirosławy Pleskot, Agnieszki Staszewskiej.

CEL INNOWACJI:

Cel ogólny:

   Rozbudzanie u dzieci zainteresowań czytelniczych , wspomaganie wszechstronnego rozwoju

Cel szczegółowy:

   Wzbogacenie słownictwa , kształcenie umiejętności koncentracji uwagi, zapoznanie z różnorodną literaturą dziecięcą, Poznanie otoczenia społeczno- przyrodniczego.

METODY

- praca z tekstem: głośne czytanie

- praca z książką- oglądanie obrazków

- praktycznego działania: praca plastyczna

- zadań stawianych do wykonania

- pracy zdalnej :

FORMY PRACY:

indywidualna

- zespołowa

- z cała grupą

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

- baza dydaktyczna przedszkola,

EWALUACJA:

- dwa razy do roku omówienie efektów pracy wychowawczo- dydaktycznej w grupie na Radzie Pedagogicznej

- ankieta dla rodziców w maju 2021, 2022

- obserwacje dzieci,

- harmonogram działań

- wystawka prac dzieci .

  Na jej podstawie zostaną wyciągnięte wnioski , które przedstawi się dyrektorowi, radzie pedagogicznej i rodzicom.

 ROZKŁAD MATERIAŁU ;

TYTUŁ BAJKI
CZAS REALIZACJI
ZADANIA DLA DZIECI

Minie minie

X,XI

 • słuchanie tekstu czytanego bajki pisanej
 • próby analizy tekstu, próby oceny bohaterów,
 • oglądanie ilustracji,
 • rozpoznawanie postaci bajki i pokazywanie na obrazkach,
 • sylweta bohatera ( kolorowanie, uzupełnianie brakujących elementów, wykonywanie ęści garderoby)  
 • inspiracje ruchowe pisanym tekstem bajki
 • układanie bajkowych puzzli
 • śpiewam z bohaterem bajki- piosenka o tematyce bajkowej lub innej związanej z bohaterem,
 • fotobudka
 • poznanie przyjaciół bohatera bajki
 • życie codzienne bohatera
 • środowisko przyrodnicze
 • normy społeczne, emocje pozytywne
 • wykorzystanie nowoczesnej techniki – magnetofon, you tube, tablica multimedialna, Internet, laptop
 • zabawy tematyczne związane z tekstem bajki

Psi patrol

XII,I

Świnka pepa

II,III

Strażak Sam

IV,V

Innowacja pedagogiczna zaplanowana na dwa lata . opracowane zadania realizacji są elastyczne, rozłożone w czasie, każde zadanie będzie dostosowane do tekstu bajki- to nauczyciel decyduje w jakiej formie zrealizuje tekst bajki w danych miesiącach.

PRACA   ZDALNA  A  REALIZACJA  INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19

  Formy kontaktu z rodzicami:

- strona internetowa przedszkola

- profil Facebook

- kontakt Messenger

 Metody

- zajęcia czytelnicze głośne czytanie wyznaczonych utworów w domu rodzinnym

- konkurs czytelniczy zadania, Quiz o bajkach

- zajęcia plastyczne

Bibliografia

C. Nitsch „ Bajki pomagają dzieciom” Diogenes, Warszawa 2001

H. Mystkowa „ Książka w wychowaniu przedszkolnym” WSiP Warszawa 1975

EFEKTY:

- dziecko bez problemu rozstaje się z rodzicem,

- czuje się bezpiecznie w grupie i w przedszkolu,

- zna zasady współżycia w grupie.

Gościmy

Odwiedza nas 88  gości oraz 0 użytkowników.

Łącznie odwiedzin

Darmowy licznik odwiedzin

Dane teleadresowe:

Przedszkole „Słoneczko”
ul. Słoneczna 31 88-160
Janikowo tel.52 3514 441
przedszkole.publicznenr1@gmail.com

Kontakt .